WikampFb

Stypendia

A+ / A-

 

Stypendium może zostać wypłacone, tylko w przypadku, gdy decyzja będzie odebrana.


System pomocy materialnej PŁ

Z racji bycia Studentami Politechniki Łódzkiej Studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego mogą korzystać z szeroko rozwiniętego przez Naszą Uczelnię systemu pomocy materialnej. Główną formą tej pomocy są stypendia.

 

 

Wszelkie niezbędne formularze podań i wniosków o pomoc materialną można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej: www.p.lodz.pl , w zakładce: Studenci/Pomoc materialna.

 

Na ww stronie dostępny jest również Regulamin Pomocy Materialnej oraz Załączniki do RPM, dotyczące terminów składania wniosków (Komunikat z dnia 25.05.2016), punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium rektora (zał.1), wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej (zał.2).

 

WYJAZD NA ERASMUSA - UPOWAŻNIENIE

W imieniu nieobecnego studenta, wniosek może złożyć osoba upoważniona, pod warunkiem że posiada pisemne upoważnienie do złożenia wniosku.

Upoważnienie może być notarialne bądź przygotowane przez studenta.

Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz jej nr dowodu. Dokument można przygotować wcześniej, natomiast podpisać upoważnienie należy w biurze IFE w obecności pracownika biura.

 

PIERWSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

 

 


STYPENDIUM  REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Zgodnie art. 181  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.”

Oznacza to, że ww. średnia powinna być średnią z roku studiów, a nie z ostatniego semestru.

 

We wnioskach o stypendium Rektora prócz punktów za średnią z ostatniego roku studiów uwzględniane będą punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe również z ostatniego roku studiów.

Punktacja oraz katalog osiągnięć do stypendium Rektora wyszczególnione są w załączniku nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej, który dostępny jest na stronie www.p.lodz.pl

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na rok studiów. 

Wnioski należy wygenerować za pośrednictwem portalu webdziekanat. 

 

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 520 zł miesięcznie.


STYPENDIUM  SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej, którego udokumentowany miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie w 2015 r. nie przekroczył 850 zł netto.

Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnica kwoty 850 zł i wysokości miesięcznego  dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta w 2015 r., przy czym maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 700 zł, zaś minimalna – 50 zł miesięcznie.


STYPENDIUM  SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stopień niepełnosprawności potwierdza Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ.

 

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności – 400 zł miesięcznie;
 • w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 350 zł miesięcznie;
 • w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – 300 zł miesięcznie.


ZAPOMOGA

W nagłych przypadkach losowych, takich jak choroba Studenta, śmierć któregoś z rodziców, narodzenie dziecka, Student może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi.

Wysokość zapomogi wynosi od 50 zl do 700 zł.


 

Aby otrzymać naliczone stypendium student zobowiązany jest do podania nr rachunku bankowego do Kwestury (pokój 113) lub drogą mailową na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl.

 

W przeciwnym wypadku stypendium nie będzie wypłacane.

 


PIERWSZE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POMOC MATERIALNĄ

 

Pierwsze terminy składania wniosków o pomoc materialną:

 1. Stypendium socjalne (wraz ze zwiększeniem) oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - stypendia przyznawane na rok akademicki:
  1. studenci pierwszego roku (w r. ak. 2016/17)-
   • studiów rozpoczynających się od września/października 2016 r. (sem. zimowego) składają wnioski od dnia immatrykulacji do 31 października 2016 r.;
   • studiów rozpoczynających się od lutego/marca 2017 r. (sem. letniego) składają wnioski o stypendium do 31 marca 2017 r.
  2. studenci pozostałych lat
   • składają wnioski od 13.06.2016 r. do 29.07.2016 r. oraz od 12.09.2016 r. do 07.10.2016 r. (złożenie wniosku w podanych terminach uprawnia do otrzymania stypendium od października).
 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów - stypendium przyznawane na rok studiów:
  1. studenci wszystkich lat, przyjęci na studia od semestru zimowego, dla których rok studiów pokrywa się z rokiem akademickim- składają wnioski:
   • studenci studiów 1 semestru studiów II stopnia - w dniach 10-14 października 2016 r.;
   • studenci lat wyższych - w dniach 3-7 października 2016 r.
  2. studenci, przyjęci na studia od semestru letniego (zrekrutowani na studia w lutym/marcu), dla których rok studiów przypada w ramach dwóch lat akademickich - składają wnioski:
   • studenci lat wyższych - w dniach 3-10 marca 2017 r.

   • studenci 1 semestru studiów II stopnia - w dniach 20-24 marca 2017 r.Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2017-03-21
Informacja wprowadzona przez: Beata Romańska

Jednostki